Yazar Rehberi

Makalenizi yazmış olduğunuz şekliyle gönderebilirsiniz. Çalışmanızın tüm mizanpaj işlemleri dergimiz tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yayın Hakkı Devir Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

JEL Kodları
 

**Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Makaleniz ve İzleyeceğiniz Yol

Yeni ve gözden geçirilmiş gönderimler için gereksinimleri birbirinden farklı süreçlerde takip edilmektedir. Makalenizi, hakemlik sürecinde kullanılmak üzere tek bir Word dosyası olarak göndermelisiniz. Sadece makaleniz gözden geçirme aşamasındayken, makalenizi kabul için 'doğru bir formata' koymanız ve makalenizin yayınlanması için gerekli öğeleri sağlamanız istenecektir.

Çalışmaların değerlendirmesi üç kritere dayalı olacaktır:

 • Yazar(lar)ın çözmeye çalıştığı problemin teori testinde önemli bir engel teşkil edip etmediği;
 • Sorunun farklı sosyal bilim disiplinleri ve araştırma alanlarında ne kadar yaygın olduğu;
 • Önerilen çözümün uygulanabilir olup olmadığı ve çok çeşitli ortamlarda mevcut yaklaşımlardan kesin olarak üstün olup olmadığı.

Gönderim İçin İletişim Bilgileri

Yazarların çalışmalarını http://romayajournal.com/makale-gonder adresinde bulunan çevrimiçi makale gönderimini kullanarak elektronik ortamda göndermeleri rica olunur. Bu site, yazarlara gönderim süreci boyunca adım adım rehberlik edecektir. Yazarlar, makalelerinin kaynak dosyalarını metin için Microsoft (MS) Word formatında yüklemelidir. Sistem, kaynak dosyaları otomatik olarak makalenin hakem değerlendirme sürecinde kullanılan tek bir Adobe Acrobat PDF sürümüne dönüştürür. Yazarlar, hakemler ve editörler tüm yazışmaları e-posta ile gönderir ve alır ve herhangi bir kağıt yazışması gerekmez.

Gönderim Kontrol Listesi

İnceleme için dergiye göndermeden önce gönderinizin son kontrolünü yapmak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu Yazarlar için rehberin ilgili bölümünü kontrol edin.

Aşağıdakilerin mevcut olduğundan emin olun:

E-mail adresi
Tam gönderim adresi

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek çalışmalar Microsoft Word formatında yazılmalı ve gönderilmelidir. Metin içerisinde kullanılacak yazı fontu ve punto büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Ana Başlıklar:  14 punto Times New Roman – Sadece baş harfler büyük
 • Alt Başlıklar:   13 punto Times New Roman – Sadece baş harfler büyük
 • Metnin Geneli: 12 punto Times New Roman
 • Tablo & Şekil İçi Yazılar: 10 punto Times New Roman
 • Satır aralığı: Tek satır aralığı
 • Paragraf aralığı: Önce 0 nk, Sonra 7.5 nk

Başlıklar sola yaslı ve girinti kullanılmadan yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Sayfa boşlukları: üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve soldan 2,5 cm olmalıdır.

Tablo ve şekillerde, başlıklar üstte kaynakça altta olmakla beraber makale uzunlukları kaynakça dahil 12000 kelimeyi aşmamalıdır.

Makale Başlığı:

Makalenin amacı ve sınırlarını net şekilde belirlemeli ve on kelimeyi aşmamalıdır.

Özet:

Özet, her makalede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, 150-250 kelime aralığında olmasına özen gösterilmelidir. Bu kısmında yazar/lar çalışmanın amacını, araştırma yöntemlerini, kullandıkları deseni, verilerin nasıl elde edildiğini ve analiz biçimini açıklayarak, elde edilen sonuçlardan kısaca bahsetmelidir. Özet kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler:  

Makalenin indeks ve veri tabanlarında kolayca bulunması amacı ile çalışmaya en uygun en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak makalede özetin hemen devamına eklenmelidir. Anahtar Sözcüklerden sonra 1 boşluk bırakılarak en az 3 adet JEL kodu yazılmalıdır.

Giriş:  

Bu bölümün ana amacı okuyucuya çalışması yapılan konuyu genel itibari ile tanıtmaktır. Bu çerçevede giriş bölümünde konuyla ilgili temel bilgilerin verilerek çalışma yapılan alana dair okurda temeli oluşturma amacı güdülmelidir. Yazarlar giriş bölümünde ele aldıkları problemin ne olduğu ve araştırmanın neden yapıldığını açıklamalıdır.

Kavramsal Çerçeve / Kuram

Çalışma yapılan alan üzerinde daha önce hangi çalışmaların yapıldığı, ne gibi sonuçlar alındığı gibi bilgilerin paylaşıldığı bölümdür. Okurlar bu bölümde aynı konuda farklı araştırmacılar tarafından yapılmış çalışmaları araştırma yöntemi, bulgular ve sonuçlar  açısından karşılaştırma şansı eder.

Yöntem

Çalışmada kullanılan Nitel Araştırma yöntem ve desenlerinin tanıtıldığı bölümdür. Yapılan çalışmada kullanılan yöntemin konuya uygunluğunun belirlenmesi ve bu alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılması noktasında bu bölüm son derece önem arz etmektedir. Yazar/lar bu kısımda yaptıkları nitel araştırmalarda izledikleri yöntemsel süreçleri adım adım yazmaları beklenmektedir.

Bulgular ve Yorumlanması

Ana araştırmanın verilerinin analizinin yapıldığı bölümdür. Çalışmalar kapsamında yapılan görüşme, odak grup, katılımlı gözlem yöntemler ile elde edilen veriler bu kısımda düzenli şekilde sunulmalıdır. Bilgiler gerekli görülmesi durumunda tablolaştırılarak da sunulabilir. Makale bütününde kullanılan tablo sayısı 6’yı aşmamalıdır. Bu kapsamda tabloların olabildiğince iyi sınırlandırılmış ve düzenli şekilde sunulması gerekmektedir.

 

Sonuç

Makalede ulaşılan sonuçların özetlendiği, genellemelerin yapıldığı sonuç bölümünde ele alınan sorunun kısa bir tekrarı yapılmalı, elde edilen sonuçlar ile farklı araştırmalarda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Çalışmanın sınırlılıkları, bilimsel katkısı ve bu alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara önerilere yer verilmelidir.

 

Teşekkür: Teşekkür bölümü tamamlanana araştırmalarda, çalışmaya maddi / parasal yönden destek sağlayan, Veri – Bilgi toplanmasına yönelik destek veren kişi ya da kurumlara teşekkür edilen bölümdür. Çalışma bir proje kapsamında gerçekleştirildiyse proje numarası ile birlikte bu bölümde yer alması önerilmektedir. Teşekkür bölümü kaynakçanın öncesinde yer almalıdır.

 

Kaynakça

Çalışma kapsamında atıf yapılan tüm eserler kaynakça kısmında yer almak zorundadır. Ayrıca çalışmada referans verilmemiş hiçbir yayına kaynakça kısmında yer verilmemelidir. Kaynakça bölümleri bilimsel etik açısından son derece önemli bölümler olup yazarların çalışmalarında kullanacakları kaynakçaları büyük bir hassasiyet ile seçmeleri gerekmektedir. Bu durum yazarların sorumluluğunda olan bir gerekliliktir.

 

KAYNAKÇA VE ATIF GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

Metin İçi Kaynakça Gösterme: Yazar ya da yazarlar yapacakları metin içi kaynakça referanslarında yayın sahibinin soy ismi ve yayın yılını yazmaları yeterlidir: (Bağçı, 2020)

Ancak yapılan atıf ana kaynaktan birebir yapılması durumunda sayfa numarasının verilmesi ve yapılan atıf tırnak içerisinde italik olarak belirtilmesi gerekmektedir: “Nöroekonomi kavramı birçok bilimden faydalanılarak insanların ekonomik karar alma süreçlerinin belirlenmesi ve hangi koşullarda hangi ekonomik davranışları gösterdiklerinin tespit edilmesini konu edinmiştir“(Beyaz, Beyaz ve Gerdan,2015:134).

Kitap

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Wang, N. (2000). Tourism and Modernity A Sociological Analysis, Kidlington: Elsevier Science.
 • Shaw, G. Williams, A.M. (2004). Tourism and Tourism Spaces. London: SAGE Publications.

Kitap İçi Bölüm

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, kitap içi bölüm ismi, editör bilgisi, ana yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Bağçı, E. (2020). Hoshin Kanri Yaklaşımı, (Editör) Unvan, Y. A. ve Kalay, F.: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Cetinje: IVPE Yayıncılık

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınlanan derginin ismi, derginin cilt, sayı ve makalenin sayfa bilgilerinden oluşmalıdır. Makale sonlarına varsa doi numaraları eklenmelidir.

 • Bağçı, E. (2017). Terör Olaylarının Türkiye Turizm Sektörüne Etkisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı): 81-89.

İki Yazarlı Makale

 • Bağçı, E. & İçöz, O . (2019). Z ve Alfa Kuşağı ile Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2): 232-256.

İkiden Fazla Yazarlı Makale

 • Bağçı, E., Uzun, C. & Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi, Journal of Awareness, 5(3), 331-348.

Tez

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, tezin tam adı, üniversite adı ve yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Özen, U. (2021). Yaşlı, Engelli ve Bakıma Muhtaç Bireyler İçin Yapılan Kamu Harcamalarının Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Ekonometrik Bir Analizi ve Türkiye Almanya Kıyaslaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Bildiri

 • Bağçı, E., Deliormanlı, A. & Akçay, Y. (2017). Göç Turizmi (Diaspora), Son Şans Turizmi (Last Chance), Oyuncak Turist (Toy Tourist) Kavramlarının Türkiye'deki Turizm Akademisyenleri ve üst Düzey Yöneticileri Açısından Bilinirliğine Dair Bir Araştırma, Türkiye 18. Ulusal Turizm Kongresi.

Web

 • Resmi Gazete:https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf [ Erişim Tarihi: 29.08.2021]

Atıf Gösterimi: (resmigazete.gov.tr)

Önemli Notlar:

1- Yabancı yayınlara verilen atıflarda yazar sayısı birden fazla olduğu durumlarda yazar bilgileri arasında “ve” yerine “&” işareti konulmalıdır..

2- Metin içi referanslarda birebir alıntılarda eserin sayfa numarası ( Bağçı, 2020: 171) ile verilip, alıntı yapılan yer italic yazılmalıdır. Atıf yapılan eserin bilgisi kullanılıp, birebir alıntı yapılmayan durumlarda sayfa numarası kullanımına gerek yoktur (Bağçı: 2020).

Makale Hakem Süreci

Dergimize gönderilen çalışmaların ilk hali editöryal incelemeden 1 hafta içerisinde geçirilmektedir. Editöryal süreci tamamlayan çalışmanın derginin yayın ilkelerine uygun görülmesi halinde hakem süreci başlatılır. Gönderilen çalışmanın konusunda uzman hakemlerle çalışmanın özet/abstract' ı paylaşılır. Hakemlik sürecinde dergimize katkı sağlayabilip sağlayamayacaklarına ilişkin kendilerinden bilgi istenir. Hakemlik konusunda onay veren hakemlere çalışmanın tam metni aktarılır ve 15 günlük hakem değerlendirme süresi kendilerine bildirilir. Özet/abstract gönderilen hakemlerin müsait olmadıklarını belirtmeleri halinde farklı hakemlerden olumlu bildirim beklenir. Değerlendirme sürecini tamamlayan hakemlerden gelen raporlar yazarlara aktarılır. 2 Hakemin yayınlanamaz raporu verdiği veya 1 hakemin yayınlanamaz 1 hakemin majör düzeltme verdiği çalışma ret edilir. 1 Hakemin yayınlanamaz 1 Hakemin minör düzenleme verdiği çalışma 3. hakeme gönderilir. 3 Hakemin vereceği rapora göre çalışma ret edilir veya düzeltme talebiyle yazara gönderilir. Tüm bu süreçler ortalama 30-50 gün sürer.